Elérhetőségek

Csákánydoroszló

Cím: 9919 Csákánydoroszló,
Fő utca 39.
Telefon:
+36/94/542-002
E-mail:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Hivatal...


Hirdetmény Óvodai beíratás

2020.03.10.

                                                HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására

a  2020/21-es nevelési évre

2020. április 27-én és 28-án (hétfő – kedd)

8.00 – 16.00 óra között kerül sor.

A beíratás helye:

Csaba József ÁMK Óvoda 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

 

 

 Az óvodakötelezettségről:

A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke tárgyév augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2020/21. nevelési év során betölti  a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 28-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csákánydoroszló Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011.CXC. törvény 47.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38.§ -a alapján a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012..évi II .törvény értelmében , az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt gyermekét kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Csákánydoroszló, 2020. március 10.

 

        Horváth István sk.           

                                                                                             polgármesterVissza az előző oldalra!
Csákánydoroszló - Magyar